Witamy na stronie Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej i Komunikacji Miejskiej w Polkowicach.
(149kB)

Status prawny


Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej i Komunikacji Miejskiej w Polkowicach zwane dalej PGMiKM jest jednostką organizacyjną Gminy Polkowice działającą w formie jednostki budżetowej.


PGMiKM działa na podstawie:
  • Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2001 r., nr 142, poz. 1591 ze zm.),
  • Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240.),
  • Ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. nr 80 poz. 903 ze zm.),
  • Ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. Z 2005 r. nr 31, poz. 266 ze zm.),
  • Uchwały nr X/114/07 Rady Miejskiej w Polkowicach z dnia 31 paĽdziernika 2007 r. w sprawie utworzenia jednostki budżetowej pod nazwą "Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej i Komunikacji Miejskiej w Polkowicach" oraz zatwierdzenie jej statutu.


Organizację Przedsiębiorstwa, strukturę organizacyjną oraz zasady funkcjonowania reguluje statut i regulamin organizacyjny.

Siedziba Przedsiębiorstwa mieści się przy ul. 3-go Maja 51 w Polkowicach, a terenem działania jest Gmina Polkowice.

Przedsiębiorstwem kieruje Dyrektor, który realizuje działania określone w statucie, w granicach pełnomocnictwa udzielonego przez Burmistrza Polkowic. Majątek Przedsiębiorstwa stanowi własność Gminy Polkowice.

Przedsiębiorstwo prowadzi gospodarkę finansową według zasad określonych dla jednostek budżetowych.


free counters